चिडवणाऱ्या सावत्र बहिणीला नागडं चोदलं

माझी सावत्र बहीण अतिशय वात्रट मुलगी होती. आम्ही दोघेही अठरा एकोणीस वर्षाचे होतो पण आमच्यात अतिशय भांडण व्हायचे कारण ती नेहमीच माझ्या खोड्या करायची. माझ्या या सावत्र बहिणीची मला कधी कधी खूप राग यायचा. ती मला सतत चिडवायची. कधी माझ्या मैत्रिणी वरून तर कधी माझ्या कपड्यांवरून. मी कधी घरी व्यायाम करत असलो किती मुद्दा म्हणून ती मला डिस्टर्ब करायची. तिला माझ्या खोड्या काढायला खूप आवडायचं.

एकदा काय झालं मी घरीच व्यायाम करत होतो. मी बनियान घातली नव्हती. फक्त पॅन्ट वरच होतो. तर ती पट्टी माझ्या जवळच आपली योगा मॅट टाकली आणि व्यायाम करायला लागली. तिने टॉप आणि एक अतिशय आखुड शर्ट पॅन्ट लावला होता. तशी माझी ही सावत्र बहीण पाहायला तर एकदमच हॉट होती. एकदम छान. पण होती एकदमच ती चुदककड. असे माझ्या मित्रांकडूनही मला असं कळलं होतं की हिचे खूप बॉयफ्रेंड आहेत आणि हिला खूप जणांनी चोदलं पण आहे.

त्यामुळे मलाही हिचा आणखीनच राग यायचा. तर माझ्या या सावत्र बहिणीचं नाव मानसी होत. मी तिला नेहमीच माझ्यापासून दूर राहायला सांगायचो पण ती मात्र माझ्या जवळ जवळ करायची. मी माझ्या मोमला तिची तक्रार केली तर तिने ही तिचीच बाजू घेत म्हणाली, “अरे काय झालं तुझी सावत्र असली तरी बहीण होय ती.” त्यामुळे माझा नाईलाज होत होता.

तर त्या दिवशी मी व्यायाम करताना तीही माझ्या जवळ येऊन, माझ्या जवळच योगा मॅट घेऊन मला व्यायामात अडथळा आणत व्यायाम करायला लागली आणि तेही चुकीच्या पद्धतीने. त्यामुळे मी तिला नीट व्यायाम करायला सांगितलं तर ति मलाच काहीबाही बोलायला लागली. ती म्हणाली की तुला तेवढा व्यायाम येत असेल तर शिकव ण मग मला.

मग मी तिला बरोबर व्यायाम शिकवायला लागलो तर तिने चटकन आपला टोप काढला आणि तिचे बुब्स उघडे केले. मी तिला रागावलो, “हे काय करत आहेस तू मानसी? तू चक्क आपले बुब्स उघडे केले आहेस. तुला काय वाटते की नाही?” यावर ती म्हणाली, “तु ही तर तुझा बनेयन काढला आहेस आणि मला तुझ्यासारखेच व्यायाम करायचा आहे ना, मग मला ही टॉप काढावी लागेलच ना!” मी तिच्या समोर हात टेकले. बरं झालं त्या दिवशी घरी मॉम डॅड नव्हते. मग ती माझ्या सारखे आणि पुश-अप्स मारायला लागली.

मग ती माझं लक्ष विचलित करायला लागली. माझ्या पॅण्टकडे बोट दाखवत म्हणाली ती म्हणाली, “मॅक्स, हे काय रे तुझ्या पेंटमध्ये? मला बघून तू तुझा लंड उठवलेला ना?” मी म्हणालो, “मग तू तुझे बुब्स उघडे पडल्यावर तसे होईलच ना?” मला ती म्हणाली, “तर काय झालं? मी तुझी बहिण आहे ना! सावत्र असले तरीही.

मग तुझा लंड कसा काय उठतो?” मी म्हणालो, “का नाही उठणार माझा लंड? मर्द आहे मी. आणि काय ग, बाहेर किती बॉयफ्रेंड आहे तुझे? किती जणांकडून चोदत असतेस तू? सांगू का तुझं नाव मामला?”

यावर ती मला मनाली, “मग आहेत माझे बॉयफ्रेंड! तुझे एक तरी गर्लफ्रेंड आहे का? तू तर अजून कुणाला झवला पण नसशील.” ती असं मला म्हटलं. मला तिचा राग आला. मी म्हणालो, “आपला काम कर. व्यायाम करायला आलीस ना तर व्यायामच कर, फालतू गोष्टीत करू नको.” यावर ती तोंड फुगवली आणि माझ्या समोरच तिचा शॉर्ट पॅन्ट काढला आणि ती पूर्ण उघडी झाली. मी तिच्याकडेच बघत राहिलो. ती आता पुर्णपणे उघडी झाली होती. मला तिची पुच्ची स्पष्ट दिसत होती. ती म्हणाली, “बघ माझी पुच्ची! या मी माझ्या पुच्ची ने.. हो याच या मी माझ्या पुच्ची ने आठ-दहा लंड झवले आतापर्यंत. मी रागाने लालबुंद झालो आणि तिला माझ्याकडे ओढलं आणि तिला योगा मॅटवर पाडलं आणि तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या पुच्चीवर हाताने मारायला लागलो. ती ओरडायला लागली, “नको नको.. प्लिज नको.. करुस..”

मी म्हणालो जेव्हा तू इतरांचे लंड घेतेस तेव्हा मजा येते अन इथे वेदना होता त तुला?” ती परत वेदनेने म्हणाली, “नको ना.. मॅक्स सोड ना..” पण मला तिचा खूपच राग आला होता. त्यामुळे मी तिच्या पुच्चीवर चपट्या मारायला लागलो. माझी सावत्र बहीण गोरी असल्याने तिची पुच्ची लालबुंद झाली. मीही माझा पॅन्ट काढला आणि माझा लंड तिच्या तोंडासमोर धरला आणि म्हणालो, “बघ.. एवढ्या मोठ्या लंड सोबत झोपलीस का आतापर्यंत?” ती म्हणाली, “अरे बापरे! तुझा तर लंड खूपच मोठा आहे.”

मी अजून मग आता तिनं असं म्हटल्यावर मी तिच्या तोंडात माझा लंड धरला. ती मला आणि माझ्या लंड ला चुसायला लागली. तिला लंड चुसायला आवडायचं. मी तिला उठून बसवलं आणि मी उभा होत तिच्या तोंडात माझा लंड दिला. माझी ही सावत्र बहीण माझा लंड चाटायला लागली. तिचं चाटणे बघूनच मला कळलं की ही लंड चूसण्यात चांगलेच तरबेज आहे. थोडा वेळ चूसल्यावर मी म्हणालो, “मानसी आता मी तुझी पुच्ची चोदणार आहे.” असं म्हणून मी तिला परत योगा मॅट वरले ठेवलं आणि तिने पाय फाकवले.

मी तिच्या लालबुंद पुच्चीवर किस केले आणि तिच्या दाण्याला चांगलं चाटलं. ती मोठ्याने ओरडली, “आआआहहहहहहह.….” मग मी उठलो आणि तिच्या पुच्चीत पटकन लंड घातला आणि तिला चोदायला लागलो. ती सुस्कारे करायला लागली. माझा लंड मी सटासट तिच्या आत बाहेर करत होतो.
मी माझे दोन्ही हात तिच्या मांड्याच्या आतील भाग काढत तिचे टोंगळे तिच्या छातीकडे नेले आणि तिची पुच्ची झवायला लागलो.

दहा-बारा मी तिला शॉट दिले आणि मग मी खाली आलो आणि तिला माझ्या अंगावर घेतलं आणि म्हणालो, “माणसी, चोद आता तू..” मग ती माझ्या लंडावर उड्या मारायला लागली. ती कण्हत होती, “अहह.. उंम्ह.. गगग…” तिचं झवण झाल्यावर मग मी ही माझी कंबर हलवत तिची पुच्ची चोदत होतो. माझ्या सावत्र बहिणीला मी पहिल्यांदाच चोदत होतो. तिने केलेल्या खोड्या ती शिक्षा म्हणून मी तिची चांगलीच ठुकाई करत होतो.

मग मी उठलो. डोक्यावरची उशी मॅटवर ठेवली आणि तिला डॉगिस्टाइल केलं. माझ्या सावत्र बहिणीची छोटीशी गांड बघून मी तिच्यावर चपटा मारल्या आणि तिच्या उठून निघालेल्या पुच्चीत लंड घुसावल आणि तीची छोटीशी कंबर पकडून तिला चोदायला लागलो. माझ्या धक्क्यांनी तिचं शरीर पुढं मागे होत होत. माझा पूर्ण च्या पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घुसत होता. यावरून मला कळालं ती माझी सावत्र बहीण किती झवाडी आहे. तिने कितीतरी लंड आतमध्ये घेतले होते. ती झवण्यात चांगली तरबेज झाली होती. मी तिला जोर-जोरात धक्के मारत होतो आणि ती ओरडत होती, “उफफ्फ ओह्ह्ह फच्च फक मी एससस…” मग मी दोन मोठे शॉट  दिले आणि तिच्या पुच्ची त पाणी सोडून दिल.

मी खाली लेटलो. माझ्या लंड आतून अजूनही काही थेंब पडत होते. तिने माझा लंड चूसून ते विर्याचे थेंब चाटून घेतले आणि मग मी तिच्या गालावर हळूच मारत तिला म्हणालो, “आता मी तुला नेहमीच अशी शिक्षा देत जाईल. तू माझ्या खोड्या काढत असत आणि प्लीज मानसी असं बाहेर जाऊन मुलांसोबत सेक्स करत नको बसू ना.” ती म्हणाली, “बरं.. तू जर मला असाच नेहमी चोदशील तर बाहेरच्या मुलांना मी नाही झवू देणार.”

यावर मी तिला माझ्याकडे ओढलं आणि तिच्या छोट्याशा गांडीवरून हात फिरवत तिच्या पाठीवरून हात फिरवायला लागलो आणि म्हणालो, “थँक्स माय सिस्टर!” आणि तिच्या गालांचे चुंबन घेतलं. आता आमच्यात, मी आणि माझी सावत्र बहीण मानसीतल भांडण संपलं होतं.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!