खेळ करत मारली राजुची गोलाकार गांड

त्या दिवशी गल्लीत आम्ही सगळे खेळत होतो. गल्लीत खेळायची मजा  काही औरच असते. तुम्ही किती पण मोठे व्हा पण याला कोणतीच तोड नाही. त्याचमुळे मी मोठा होऊन देखील आज पण गल्लीत खेळायला जातोच जातो. आणि हेच ते एक कारण होते कि ज्यामुळे मला माझ्या जिवा भावाचा सहकारी मिळाला ज्याला मी आजपण मी ठोक ठोक ठोकून काढतो. ज्याने मला संभोग कसा करावा याचे दर्शन दिले आणि माझ्यातील आत लपलेल्या जनावराला बाहेर काढले होते. तेच आज मी तुमहाला सांगणार आहे.

तेव्हा मी कॉलेज ला होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी गल्लीत खेळत होतो. इतके मोठे होऊन देखली आम्ही सगळे मित्र मिळून लपंडाव खेळत होतो. मी पण त्यात सगळ्यात पुढे पुढे करत होतो. एकावर डाव आला होता आणि मी पळतच जाऊन एके ठिकाणी लपलो. माझ्या बरोबर माझ्या गल्लीतील मित्र असलेला राजू पण तिथे आला. आम्ही दोघे कसे बसे तिथे लपलो पण लगेच पकडलो गेलो.

राजू माझा बालपणीचा मित्र होता. मी आणि तो चांगले मित्र होतो. मी जरी दिसायला चांगला असलो आणि जरी माझी बॉडी जिम ला जाऊन खूप चांगली झाली असली तरी तो पण काही कमी नव्हता. तो भलेही जिम ला जात नसेल पण त्याचे राहणीमान खूप चांगले होते. तो दिसायला पण देखणा होता. देखणा म्हणण्यापेक्षा तो रेखीव होता.

गोरापान असल्याने आणि त्याच्या चेहऱ्यावर केसाची बारीक लव पण नसल्याने तो चित्रपटातील एक चिकणा चुपडा हिरोच मला वाटत असे. त्याला पण बघून मला खूप छान वाटे. कारण होते ते म्हणजे त्याची तुकतुकीत असलेली स्किन. मी त्याला नेहमी म्हणत असे कि मला त्याच्या सारखी स्किन मिळाली  असती तर किती बरे झाले असते.

तर पुढच्या डावाला आम्ही लपत असताना तो मला म्हणाला “चल मी तुला एक नवीन जागा दाखवतो. तिथे आपण त्याला सापडणारच नाही” असे म्हणून तो मला गल्लीच्या कोपऱ्यावर असलेल्या एक पडक्या घरात घेऊन गेला. ते घर खूप दिवस पडलेले होते आणि तिथे कोणीच राहत नव्हते. त्यामुळे त्या  पडीक घरात अंधारच अंधार होता. त्यामुळे तिथं कोणी जात नसे.

तो मला तिथे घेऊन गेला आणि आम्ही एका कोपऱ्यात उभे राहिलो. मी दिसू नये म्हणून भिंतीला टेकून उभा होतो आणि तो माझ्या पुढे उभा होता. पुढे वाकून तो शोधायला कोणी येते का ते बघता होता. समोर वाकल्याने त्याची गांड माझ्या सोट्यावर येत होती. मी सुरवातीस तिकडे दुर्लक्ष केले. पण थोड्यावेळाने तो मुद्दामच सतत वाकत आहे हे माझ्या लक्षात आले.माझा सोटा त्याच्या गांडीवर वळवळ  करू लागताच माझे पण मन विचलित झाले. माझा सोटा नाही म्हंटले तरी मोठा होऊ लागला.मला पण ते बघून माझा मला विश्वास बसेना कि हे कसे शकय आहे ते. पण ते होत होते. त्याने थोडा वेळ जाऊ दिला आणि हळूच त्याचा हात त्याने मागे घेतला. मागे घेत त्याने माझ्या सोट्याला हळूच त्याच्या हाताने पकडले आणि तो ते हळू हळू करत चोळू लागला.

माझ्यासाठी हा प्रकार नवीन होता. पण त्याचा हात कमालीचा सॉफ्ट होता आणि तो असे काही माझ्या सोट्याला  चोळत होता कि काही विचारू नका. जणू काही एखादी नाजूक मुलगीच माझा सोटा चोळत आहे असे मला  वाटू लागले होते आणि त्यामुळे मी काहीच त्याला बोलू शकत नव्हतो. मी पण माझे लक्ष नाही असे त्याला दाखवण्याचे भासवत होतो आणि तो पण ते काही चालू नाहीये असे दाखवत होता.

पण मग त्याचा वेग जास्तच वाढला तसा मी भानावर आलो आणि मी त्याचा हात माझ्या हातात घेतला आणि बाजूला करत त्याला म्हणालो “मला हे नाही आवडत राजू. आय एम सॉरी” असे म्हणून मी तिथून बाहेर पडलो. तो माझ्याकडे बघत होता. पण तो काही बोलला नाही मला. आम्ही दोघे पण मग तिथून बाहेर पडलो आणि खेळू लागलो.

त्या रात्री मात्र मला काही केल्या झोप येईना. राहून राहून मला एकच विचार येत होता तो म्हणजे राजू चा. त्याचा तो कमालीचा मुलायम हात. ज्या पद्धतीने त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला होता आणि ज्या प्रकारे तो त्याला चोळत होता त्याला तोड नव्हती. असे कोणीच आजवर माझ्या सोट्याला प्रेमाने पकडले नव्हते. मी आजवर खूप मुलींशी संभोग केला होता.

पण आजवर जेवढ्या मुलींशी संभोग केला होता त्यातील कोणाचाच हात इतका मऊ नव्हता जितका राजू चा होता आणि कोणीच माझ्या सोट्याला इतकया प्रेमळपणे हलवले नव्हते जसे त्याने हलवले होते. त्याचमुळे तर मी खूपच गरम होत होतो. मला काही सुचत नव्हते. मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते आणि मग मी त्याला दुसऱ्या दिवशी भेटायचे ठरवले.

दुसऱ्या रात्री आम्ही पुन्हा एकदा तोच खेळ खेळू लागलो आणि तो मला काही म्हणायच्या आधी मीच त्याला म्हणालो “राजू चल ना त्या कालच्या जागी जाऊन लपु” मी असे म्हणताच तो माझ्याकडे बघून हसला आणि मला घेऊन पुन्हा एकदा त्या पडक्या घरात गेला. त्या रात्री तर पाऊस पण थोडा पडत होता आणि थंडी पण होती.

आम्ही तिथे गेलो आणि मग लपायचे फक्त एक कारणच होते.
तिथे जाताच मी त्याला माझ्या जवळ ओढेल आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड दिले. मीच पुढाकार घेतला आहे हे बघून तो पण  खुश झाला आणि त्याने त्याला माझ्या स्वाधीनच केले. त्याचा चेहरा मी माझ्या हातात पडकला आणि त्याचे स्मूचिंग करू लागलो. त्याचे ओठ कमालीचे नाजूक होते.

त्या ओठांना मी पाहिजे तसे चावत होतो आणि पाहिजे तसे खात होतो. त्याने त्याचा हात एव्हाना माझ्या सोट्यावर ठेवला होता आणि हळू हळू करत तो त्याला हलवत होता. खूप वेळ आम्ही स्मूचिंग करून झाले आणि मग त्याने मला बाजूला केले.माझी पॅन्ट त्याने काढली आणि मला नग्न केले. मी नग्न होताच माझा सोटा त्याला दिसला.

माझे ते भलेमोठे हत्यार बघून तो वेडा झाला. माझा सोटा खूपच मोठा आणि कडक झाला होता. त्याने माझा सोटा हट्ट घेतला आणि  त्याच्याशी खेळू लागला. त्या सोट्याला तो त्याच्या  चेहऱ्यावरून फिरवू लागला. एखादा मोठा क्रीमरोल असावा तसा तो त्याला फिरवत होता आणि त्यामुळे त्याचे हावभाव कमालीचे बदलत चालले होते ते मी बघत होतो.

त्याने खूप वेळ माझा सोटा त्याच्या चेहऱ्यावर रगडला आणि मग तो त्याला हाताने हलवू लागला. एकसारखे वर खाली आणि मागे पुढे करत तो त्याला हलवत होता आणि बघता बघता त्याचा आकार आहे त्या पेक्षा पण मोठा होत होता. त्याने मग त्याची जीभ बाहेर काढली आणि तो त्या सोट्याच्या मुळाला गेला. तिथून त्याने त्याची जीभ जे फिरवायला चालू केली ते सरळ तो चाटत चाटत त्याच्या शेंड्या पर्यंत आला.

सोट्याच्या शेंड्याला त्याने त्याच्या जिभेने चुचकारताच माझा सोटा कधी नव्हता तितका कडक झाला. इतका कडक झाला कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. इतका फुगीर कि आता तो फुटतो कि काय असे वाटावे. त्याने मग त्याला त्याच्या तोंडात घेतले आणि तो त्यालाच हाकू लागला. त्याच्या तोंडात त्याने त्याला अतिशय आरामात घेतले.

इतका मोठा सोटा असून देखील त्याने अगदी आरामात त्याला चोखायला चालू केले होते. त्याच्या पूर्ण घशाच्या आत पर्यंत तो गेला होता आणि तरीही तो अगदी आरामात त्याला चोकत होता. त्याचे तोंड एकसारखे वर खाली होत होते आणि न थांबता त्याने त्याला चोकून चोकून ओलेचिंब केले होते. खूप वेळ चोकून झाले आणि मग तो बाजूला झाला.

मग त्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि तो माझ्यापुढे उभा राहिला. मी त्याला पुढे झुकवले आणि त्याच्या गांडीवर माझा सोटा ठेवला. हळू हळू करत मी त्याच्या गांडीत माझा सोटा कोंबू लागलो.
मी जोराचा एक हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला. मी त्याच्या कमरेवर हात ठेवले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो.

काच काच काच काच करत मी एक सारखे माझी कंबर हलवत होतो आणि त्याची गांड मारत होतो. खूप वेळ त्याला ठोकून झाले आणि माझा सोटा बाहेर काढला. त्याने लगेच तो सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो पुन्हा त्याला चोकू लागला. बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याचे तोंड सगळे माझ्या वीर्याने भरून गेले.

त्याने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. आजपण आम्ही तिथे नियमित जाऊन हि मजा घेत असतो. त्याच्यामुळे मला समजले कि मला मुलांमध्ये रस आहे. गल्लीतल्या गल्लीत माझी सोय .झाल्याने मी आणि तो दोघेपण खूपच खुश होतो.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!