मसाज करून पहिलवानी गांडीला काढले ठोकून – Marathi Hot Masaj Sex Katha

Marathi Hot Masaj Sex Katha मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एक पहिलवानाला ठोकू शकलो. ऐकून थोडे वेगळे वाटेल पण ते खरे आहे. असे माझ्या आयष्यात झाले होते आणि तीच गोष्ट आज मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे.

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. बाकी मुलांसारखेच माझे पण लाईफ होते. अगदी मस्त आणि गुलछबू. सकाळी कॉलेज ला जायचे. मस्त लेक्चर्स अटेंड करायचे आणि मग मित्रांसोबत धमाल मस्ती करायची. यामुळे कॉलेज जीवन कधी संपू नये असे जे म्हणतात ना ते मला नेहमी राहून राहून ते पटत असे. मी त्याचा मनसोक्तपणे आनंद घेत असे.

बाकी मुले पण जिम करत होती आणि मला पण त्यामुळे जिम ला जायची खाज निर्माण झाली होती. मी दिसायला खूप चांगला होतो. गोरा होतो. उंच होतो. माझी उंची जवळपास सहा फूट होती आणि त्या उंचीला साजेसे असे शरीर पण पाहिजे ना. नाही तर मग एखादी बारीक काडी चालत आल्या सारखे वाटते. माझे पण तसेच होते. पण मी अगदी काही बारीक जरी नसलो तर बारीक होतोच.

त्यामुळे मी मग जिम ला जायचे ठरवले आणि तिथे गेलो पण. खूप महिने मी जिम करून पण माझ्या मध्ये म्हणावा तसा काही फरक पडला नाही. तरीही मी काही केल्या हार मानायला तयार नव्हतो आणि त्या फ्लो मध्ये मी जास्तीत जास्त वजने कशी उचलता येतील ते बघू लागलो होतो. पण एकदा मी असेच जास्तीचे वजन उचलण्याचा नादात माझा पाय दुखावला. मी पायाचा व्यायाम करत होतो तेव्हा आणि माझ्या मांडीचे स्नायू दुखावले गेले.

मी लगेच जिम मधेही ट्रेनर ला या बद्दल सांगताच त्याने मला खाली झोपवले आणि काही बाही करून तो माझे पाय दाबू लागला, चोळू लागला. पण काही केल्या माझी कळ काही थांबेना. खूप वेळ त्याने माझा पाय वेगवेगळ्या प्रकारे वर खाली करून हलवला आणि मग कुठे खूप वेळाने माझा पाय दुखायचा थांबला.

मी पुढे तीन चार दिवस मग जिम ला गेलो नाही. पुन्हा एकदा मी जिम ला ज्या दिवशी गेलो त्याच दिवशी माझा तोच पाय पुन्हा दुखू लागला. मला निट व्यायाम करता येईना. त्यावरून मी समजून चुकलो कि त्या दिवशी जे ट्रेनर ने केले त्याचा काही एक उपयोग झाला नव्हता. त्यामुळे मला पुन्हा त्रास होत होता.

मी पुन्हा एकदा जिम मधून बाहेर पडलो. वेळ होता म्हणून मी माझ्या एका मित्राकडे गेलो. त्याला माझी अडचण मी सांगताच तो मला म्हणाला “अरे ते जिम वाले आहेत. ते काही मसाजर नाहीत.

त्यामुळे आपण त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे ना. तू एक काम कर आपल्या गावात त्या बाजूला पहिलवान राहतात ना तिथे जा. ते लोक मसाज करून देतात बघ. तुझे दुखणे थांबेल नक्कीच”

“अरे पण पहिलवान मसाज कसा काय करेल? आणि त्याची ताकद कुठे माझी कुठे? तो माझा पाय मोडून काढेल” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे असे काही होणार नाही. मी खूप वेळा त्यांच्याकडून माझे अंग चोळून घेतले आहे. तुला पाहिजे तसा ते मसाज करतात.”

त्याने इतक्या कॉन्फिडन्टली सांगितल्याने मी तिथे जायचे ठरवले आणि तिथे गेलो पण. तिथे खूप सारे पहिलवान होते आणि सगळेच कसे एक से एक ढोले. त्यांना बघून हे पहिलवान आहेत कि सुमो पहिलवान आहेत हे मला समजेना. त्याना बघून हे काही मसाज नीट करतील असे मला वाटेना. तरीही आलोच आहे तर म्हणून मी इकडे तिकडे फिरून सगळे बघू लागलो.

तिथे तरीपण खूप गर्दी होती. खूप सारे लोक अंग चोळून घेत होते आणि त्यांना ते पहिलवान खूप नीट मसाज करत तरी होते आणी मग ते बघून मला थोडेसे बरे वाटले.तरीही मी कोण्या मोठ्या अंगाच्या पहिलवानांकडून काही माझे अंग दाबून घेणार नव्हतो. त्यामुळे मी त्यातल्या त्यात कोण बारीक आहे ते बघू लागलो आणि माझ्या नजरेस एक जण पडलाच.

तो साधारण पंचिवस वर्षाचा असेल. पण तो त्यात सगळ्यात बारीक होता.याचा अर्थ असा नव्हे कि तो बारीक होता. तो उंच तर होताच. पण त्याची बिल्ट खूपच मजबूत होती. त्याचे मसल्स पिळदार होते आणि त्याला बाकी सखे अजिबात पोट नव्हते. त्याला बघून मला माझ्या सोट्याच्या इथे वळवळ झाल्याचे पहिल्यांदाच जाणवले. असे का झाले ते मला माहित नाही पण झाले हे मात्र नक्की होते.

त्याचे नाव रघु होते. मी त्याच्याकडे गेलो आणि त्याला माझा प्रॉब्लेम सांगितला. त्याने मला बसायला सांगितले आणि तो माझ्याशी अतिशय व्यवस्थितपणे बोलू लागला. त्याने माझा पाय त्याच्या हातात घेतला आणि इकडे तिकडे करून त्याने खूप वेळ त्याला निरखून बघितले आणि  तो मला म्हणाला “तुझा प्रोब्लेमी तुझ्या पायात नाही तर तुझया मनात आहे” मला काही समजले नाही म्हणून तो मला म्हणाला “हे बघ तुला मी मसाज देतोच. पण एक लकसाहत ठेव तुझे जोरावर मन शांत होत नाही तोवर हे असेच दुखत राहणार”

“मग माझा मसाज पण करा आणि माझे मन पण शांत करा” मी असे म्हणताच तो माझ्याकडे बघून हसला आणि त्याने दार लावून घेतले. त्याने मला एक लंगोट घालायला दिला आणि बाकी सगळे कपडे काढून ठेवण्यास सांगितले.

मी पाहल्यांदाच लंगोट घालत होतो. त्यामुळे कसे तरी मी तो घातला. पण त्याने त्याचा लंगोट मात्र खूपच नीट घातला होता आणि त्यातून त्याचा सोट्याहूचा आकार मला स्पष्ट्पणे दिसत होता.

त्याने मला खाली झोपवले आणि माझ्या पायावर त्याने तेल ओतले. हळू हळू करत तो माझे पाय मसाज करू लागला. याचा हात गोल गोल करत माझ्या पायावरून फिरत फिरत त्याने त्याला वर खाली करत फिरवायला चालू केला. त्याच्या हात आधी माझ्या गुडघ्याच्या खाली फिरत होता. मग तो हळू हळू करत माझ्या मांड्या चोळू लागला. त्याचा हात जसा माझ्या मांड्यांवर पडला तसे मात्र माझे मला काय समजेना कि काय होत आहे ते.

त्याचा हात कमालीचा मादक होता आणि माझा सोटा हळू हळू मोठा होत असल्याचे मला जाणवले. त्याचा हात मग त्याने माझ्या जांघेत घातला आणि तो माझ्या जांघेतून हात सरळ वर खाली करू लागला. हे करत असताना त्याचा हात माझ्या गोट्याना लागत होता आणि त्या तेव्हढ्याश्या  स्पर्शाने देखील मी वेडा होत होतो.

त्याने माझा लंगोट हळूच काढायला चालू केला आणि बघता बघता मला त्याने पूर्ण नग्न केले. त्याच्या हातात अशी काही जादू होती कि मी त्याला काही विरोध करू शकलो नाही. त्यामुळे तो पण माझ्यावर खूप खुश होत होता.

त्याने मला पूर्ण नग्न केले आणि त्याने त्याच्या त्या तेलाच्या हाताने माझा सोटा चोळायला चालू केला. बघता बघता तो माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेऊन चोकू पण लागला. मला जे काही चालू आहे ते काहीच समजत नव्हते. पण जे चालू आहे ते केवळ अद्भुत आहे हे मात्र लक्षात येत होते आणि मला ते हवे हवेसे पण होते. म्हणूनच मी त्याला अजिबात विरोध केला नाही.

त्याने माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला होता आणि तो बेभान होऊन त्याचे तोंड वर खाली करत त्याला चोकून काढत होता. चोकून चोकून त्याने त्याला ओलाचिंब केले होते.माझा सोटा आजवर इतका कडक झालेला मी कधीच बघितला नव्हता आणि त्यामुळे मी पण त्याच्याकडे  बघत होतो. खूप वेळ माझा सोटा चोकून झाले आणि मग तो बाजूला झाला.

त्याने त्याचा लंगोट  काढला आणि तो पण पूर्ण नग्न झाला. तो माझ्या सोट्यावर असा काही बसला कि त्याची गांड माझ्या सोट्यावर अगदी नीट आली. माझा सोटा त्याने त्याच्या गांडीत घालून घेतला आणि तो त्याची गांड सोट्यावर जोरजोरात वर खाली करू लागला. मी पण माझी कंबर खालून उचलू लागलो आणि त्याची गांड कमालीच्या ताकदीने मारू लागलो.

खूप वेळ मी मारली आणि मग तो बाजूला झाला. त्याने माझा सोटा लगेच त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. चोकत असतानाच लगेच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. त्याने माझे सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. माझा पाय तर दुखायचा थांबलाच पण त्याच दिवशी माझे मन शांत करणारा मला एक सवंगडी देखील भेटला होता.

मी तेव्हापासून रोजच त्याच्या कडे मजा करण्यासाठी जाऊ लागलो होतो. तो माझी गर्लफ्रेडच बनला होता. त्याचा रूम वर मी दिवसरात्र पडून असे आणि त्याला पाहिजे तेव्हा व पाहिजे तसे ठोक ठोक ठोकून काढत असे.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!