मामाचा लहान मामा 3

निकीता मामाला बिलगली होती. रूपेश कावराबावरा झाला. तो तिला समजवू लागला. 🙋🏼‍♂️ – ” निके.. अगं तवा आपण लहान होतो. मी पण लई विचीत्र वागलो. मला वाटलं ते सम्द तू इसरली असशील. ” 👱🏼‍♀️ – ” सगळं आठवतं मला. पण तेव्हा काही कळायचं नाही पण आता कळतंय ना. ” 🙋🏼‍♂️ – ” अगं पण… मी मामा आहे तुझा….. ” 👱🏼‍♀️ – ” सख्खा तर नाही ना…. ” एवढं बोलून तिने गालावर नाक फिरवायला चालू केलं. मामाला घट्ट मिठी मारली. तिचे ओठ मामाच्या मानेवर होते. रूपेशमामाची विकेट पडली. त्याने खरंतर कधी निकीताला भाची मानलंच नव्हतं. लहानपणी त्यांचा भातुकलीचा खेळ बघून निकीताची आई त्याला जावई म्हणून चिडवायची तेव्हाच तो निकीताला बायको मानायचा. पुढे ते काही खरं झालं नाही. पण आता मासा स्वत जाळ्यात अडकला होता. त्याने निकीताचे ओले लट बाजुला केले. तिच्या डोळ्यात बघू लागला. हळूच त्याने तिचे ओठ ओठात घेतले. ते नदीपात्रात किस करू लागले. निकीता मजेत किस करत होती. रूपेशमामाच्या डोक्यावरून हात फिरवत होती. तिने पाय मामाच्या कंबरेभोवती गुंडाळले होते. मामा तिला घेऊन किनाऱ्यावर आला. ती उभी राहिली. किस चालूच होता. मामाचे हात त्याच्या सुंदर भाचीच्या अंगावरून फिरू लागले. 🙋🏼‍♂️ – ” आहह.. लहानपणापासून तुला बायको मानत होतो. त्या भातुकली मुळं. पण… ” 👱🏼‍♀️ – ” आज नवरा बन माझा. समज आपली भातुकली चालू आहे…. आहह… मामा.. ” मामाने तिला उंच गवतामधे नेलं. जाताना निकीता सोबत फोन घेऊन गेली. विडीओ चालू आहे याची खात्री केली. तिला मामासोबतचे क्षण साठवून घ्यायचे होते. ती आत गेली. मामाने तिचा ओला टॉप काढला. आता ती ब्रा आणि पॅन्टी वर होती. मामा तिला वरून खाली निरखून बघू लागला. तिचं ओलं शरीर उन्हात आणखी मोहक दिसू लागलं. तीचे ओठ थरथरत होते. पाण्याचे थेंब तिच्या अंगावरून खाली उतरत होते. तिचं ते रुप बघून रूपेश मामाचा मामा चड्डीत कडक झाला! निकीता पण मामाच्या देहाकडे बघत होती. दणकट बाहू तिचे दोन्ही हात पकडून होते तर भरदार छाती उन्हात चकाकत होती. त्यावरचे दोन निप्पल काळे होते. खाली चड्डीत बुल्ला उडत होता. मामाने गचकन तिला मिठीत आवळली. पुर्ण शक्तीने तो तिला पकडून होता. तिचे कडक झालेले निप्पल त्याच्या छातीला खुपत होते. निकिताचे हात मामाच्या नागड्या पाठीवर वरखाली घुमू लागले. मधूनच त्याची गांड ती दाबत असे. मामाला अशी एक्टीव मुलगी भारी आवडत. तो तिचे गालावर, माथ्यावर चुंबन घेऊ लागला.

तिच्या ओठांचा रस पिताना तो अजीबात थकत नव्हता. त्याने तिच्या ब्रा ची हुक काढली. ब्रा खाली पडली. तिचे मऊ, लुसलुशीत स्तन बघून तर तो भुकेल्या नजरेने बघत होता. ते गुलाबी निप्पल त्याने जन्मात फक्त विदेशी चित्रपटात बघीतले होते. मामा खाली वाकला आणि एक निप्पल तोंडात पकडून चोखू लागला. 👱🏼‍♀️ – ” श्स्सशश… मामा…. आहहह.. ” 🙋🏼‍♂️ – ” चोखू दे निके.. किती गुलाबी आहे.. अन् भरलेले मऊ… कोणी बी सोडणार नाही. ” तो एक स्तन कचकरुन दाबू लागला तर दुसरा चोखू लागला. निकिताचे हात आता बुल्ल्यावर आले. मामा जोरजोरात आवाज करत चोखत होता. तो डोळे बंद करून होता. निकीता त्याला प्रेमाने बघत त्याच्या ओल्या केसातून बोटं फिरवत होती. चोखून चोखून निप्पल लाल झाली. मधीच दातात पकडून मामा चावायचा. निकिताचे पाय लटपटू लागले. मामाने तिला धरली. खाली गरम वाळू होती. निकीताला त्याने झोपवलं. निकीता आता मामाची अंगावर यायची वाट बघत होती. मामाने एकदा सगळीकडे नजर टाकली. त्याला दुरदुर पर्यंत कोणी दिसलं नाही. कोणी येणार नाही याची खात्री झाल्यावर त्याने निकीताकडे लक्ष दिलं. तो खाली तिच्यावर आला. प्रेमाने सगळीकडे किस करू लागला. त्याचा हात तिच्या चड्डीत गेला. निकीताची ओली झाली होती. ती मामाला चिपकू लागली. 🙋🏼‍♂️ – ” एक नंबर आहे तु.. बायको असती आज तर नशीब असतं माझं. ” 👱🏼‍♀️ – ” नवरा जे करतो ते सगळं कर ना मामा. ” 🙋🏼‍♂️ – ” नक्की का? एकदा सुरू झालो तर मी थांबणार नाही. तुला कितीही त्रास झाला तरी! ” 👱🏼‍♀️ – ” नाही थांबवणार! ”

Thanks for feedback… Your all identity is secure email me : [email protected] or message me on inta id : hot_marathi_mulga0007. Don’t be shy I’m All yours.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!