माझी खाजूक योनी चोदली कचाकचा

मी एकत्र कुटुंबात वाढलेली मुलगी आहे. म्हणजे आता मी काही मुलगी नाही. मी चाळीस वर्षाची बाई आहे. पण जेव्हा मी तरुण होते तेव्हा याच एकत्र कुटुंबामुळे मी माझा सेक्स करू शकले आणि आज पण मी घरच्या घरी माझी खाज भागवून घेत असते.

तशी मी मुळात झवाड्या स्वभावाची मुलगी होते. मला बाकी कशात फार रस नव्ह्ता पण एक गोष्ट मात्र मी खूप मन लावून करत असे आणि ती म्हणजे माझ्या योनीत बोटे घालून घेणे. मला प्रेम वगैरे असले विचार कधीच पटले नाहीत. जेव्हा माझ्या बरोबरीच्या मैत्रिणी प्रेम करण्यात वेळ घालवत असत तेव्हा मी मात्र माझ्या मोबाईल मध्ये मस्त पैकी मुलांच्या अश्लील क्लिप्स बघत असे.

प्रेम वगैरे काही नसते. सगळ्या मुलांना फक्त आपल्या शरीराशी खेळायचे असते हे मला चांगलेच माहित होते आणि त्यामुळे मी पण माझ्या शरीराला जास्तीत जास्त कसे सुडौल करता येईल ते बघत असे. म्हणून तर मी जिम लावली होती आणि  त्याचमुळे तर माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी झाली होती. माझ्या छातीचे दिवाने जसे होते तसेच माझ्या सिंहकटी कमरेचे पण होते.

जसे सेक्सी कमेंट्स मला माझ्या मांड्याना बघून मुले देत असत तसेच कमेंट्स मला माझ्या गांडीला पण मिळत असत. माझ्याशी सेक्स करायला तर खूप जण असे नंबर लावून उभे होते म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. मी मात्र कोणाला फार भाव देत नसे.

माझा काका आधी आमच्या बरोबर राहत असे. पण मग जॉब साठी म्हणून परगावी गेला नंतर तो. त्या नंतर खूप वर्षांनी त्याची बदली  पुन्हा आमच्या गावी झाली आणि त्यामुळे तो आता परत येणार होता. काका एकटाच होता. म्हणजे एक मुलगा होता त्याला. म्हणजे माझा चुलत भाऊ. तो पण माझ्याच वयाचा होता. काकी तर खूप आधीच गेली होती आणि काका ने नंतर काही  लग्न केले नाही.

माझ्या चुलत भावाचे नाव राकेश होते. त्याला केव्हा लहानपणी मी बघितले होते. त्या नंतर आम्ही कधी भेटलो नव्हतो एकमेकांना. फोन वर तेवढंच आमचे बोलणे होत असे. खूप वर्षांनी तो मला त्या दिवशी  भेटला आणि त्याला मी बघतच राहिले. तो मोठ्या शहारत वाढला होता आणि त्यामुळे त्या मोठ्या शहराचे सगळे गुण त्याच्यात आलेले दिसत होते.

तो दिसायला खूपच हँडसम होता. उंच होता. गोरा होता. जिम करून पिळदार झालेली बॉडी होती आणि खूपच लाघवी बोलणारा होता तो. त्यामुळे त्याला बघून मी त्याच्या प्रेमातच पडले. ते आमच्या समोरच्या  फ्लॅट मधेच राहणार होते.

ते दोघेच असल्याने त्यांच्या जेवणाची सगळी जबाबदारी आमच्यावर होती. मी त्यामुळे नेहमी त्यांच्यातच जास्त तर असे.

मी आणि राकेश जास्तीत जास्त वेळ एकत्र घालवत असे. त्यामुळे मी आणि तो हळू हळू का होईना पण जवळ येत होतो. त्याची बॉडी मला खूपच आवडत असे. मी जेव्हा  जमेल तेव्हा त्याच्या बॉडीला रोखून बघत असे. मी त्याच्याशी लगट करायाला जसे चालू केले तसे तो पण मला प्रतिसाद  देऊ लागला होता. त्याला मी एकदा म्हणाले “राकेश तुझी बॉडी खूप मस्त आहे रे.” असे म्हणून मी त्याच्याकडे बघून डोळा मारून हसले.

ते बघून तो पण मला म्हणाला “तुझी पण फिगर काही कमी नाहीये. खूपच सेक्सी आहे. मला नव्हत वाटलं  कि मोठेपणी तू इतकी सेक्सी होशील नाही तर तुलाच मी गर्लफ्रेंड केले असते माझी” असे म्हणून त्याने खालून वर पर्यंत माझ्या बॉडीला त्याच्या मादक नजरेने बघतीले आणि तो माझ्याकडे बघून  हसू लागला. तो इतका फ्री बोलत असल्याने माझे निम्मे  काम तिथेच झाले होते.

तेव्हा पासून आम्ही दोघे खूपच फ्लर्ट करू लागलो होतो. काका समोर असेल तर मी मुद्दाम त्याला डोळे मारत असे आणि येता जाता मग तो मुद्दाम मला चापटी मारत असे. कधी कधी त्याचा हाताचा नेम चुकत असे आणि कधी कधी तो मुद्दाम नेम चूकवत असे आणि त्यामुळे त्याचा हात माझ्या खूप वेळा माझ्या गांडीला लागत असे.

तरीपण मी त्याला कधी काही बोलत नसे. उलट त्याचा हात माझ्या गांडीला लागला कि जास्तच त्याला गरम करत असे आणि जास्तीत जास्त तो माझ्या जवळ कसा येईल ते बघत असे. त्या दिवशी सगळेच बाहेर गावी गेले होते. मी आणि तो दोघेच घरी होतो. त्यामुळे आम्ही दोघे पण खूप रिलॅक्स होतो. तो अंघोळीला गेला होता मी बाहेर टीव्ही बघत बसले होते.

थोड्या वेळात त्याने मला हाक मारून त्याचा टॉवेल  विसरला आहे ते देण्यास सांगितले. मी तो टॉवेल घेतला त्याला देण्यासाठी म्हणून आत गेले. त्याने तो घेण्यासाठी बाथरूम चा दरवाजा उघडला आणि तो बिनधास्तपणे माझ्याकडून टॉवेल घेत होता. ते करत असताना माझे लक्ष त्याच्या सोट्याकडे गेले आणि त्याचा तो भलामोठा सोटा बघून मी वेडी झाले.

मी त्याला लगेच काही टॉवेल दिला नाही. काही क्षण मी त्याच्या सोट्याला निरखून बघत राहिले आणि मग मी त्याला टॉवेल देऊन पुन्हा माझ्या  जागी आले. माझ्या डोक्यातून तो सोटा काही केल्या जात नव्हता. तो टॉवेल लावून बाहेर आला. त्या टॉवेल मधून पण त्याचा तो मोठा सोटा मला स्पष्टपणे दिसत होता.
त्याचा तो फुगीर आकार बघून मी पुरी वेडी झाले होते.

मला काही पण करून तो सोटा पाहिजे होता आणि म्हणून मग मी त्याला म्हणाले “काय रे तुझ्या मागे बघ काय लागले आहे ते.” असे म्हणून मी मुद्दाम  त्याची कळ काढू लागले. तो मागे बघू लागला. त्याला काहीच दिसत नव्हते. ते बघून तो मला म्हणाला “काय आहे ते काढ ना.” असे म्हणताच मी तिथे त्याच्या जवळ गेले आणि त्याच्या गांडीवरून माझा हात फिरवत म्हणाले “काही नाहीये.”

तो त्यामुळे माझ्या मागेच लागला आणि माझे हात धरत तो मला म्हणाला “माझी चेष्टा करते होय ग.” असे म्हणून तो मला फटका मारणार तोच मी त्याच्या टॉवेल ची गाठ सोडली आणि बघता बघता त्याचा टॉवेल झटकन निघून खाली पडला. त्याचा तोच मघाशी मी लांबून बघितलेला तो भलामोठा सोटा आता माझ्या समोर होता.

तो भलामोठा सोटा बघून मी पण त्याला लगेच म्हणाले “मला पण जर माहित असते कि तुझा सोटा इतका मोठा आहे ते तर मी पण तुलाच बॉयफ्रेंड केली असते.”असे  म्हणून मी त्याचा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि तो मी हलवू लागले. त्याचा सोटा मी जसा हलवू लागले तसे त्याने मला त्याच्या  जवळ ओढले आणि त्याने माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.

त्याचे ते कडक हात माझ्या छातीला दाबू लागले होते. इतके वर्ष माझी छाती उपाशी होती आणि आज तिचा उपवास सुटला होता. तो वेड्या सारखे माझ्या छातीला दाबू लागला होता. त्याने पण माझे सगळे कपडे  काढले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. मला कधी एकदा त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेईन असे झाले होते.

त्याने तोवर माझी छाती त्याच्या तोंडात घेत तिला चोक चोक चोकून काढले. मी मग मात्र त्याला बाजूला केले आणि त्याच्या सोट्याला माझ्या चेहऱ्यावरून फिरवू लागले.तो एखाद्या रॉड सारखा असलेला त्याचा सोटा मोठ्या  डौलात माझ्या चेहऱ्यावरून फिरत होता. मी मग त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि हळू हळू करत त्याला चोकू लागले.

सुरवातीस मी अर्धाच सोटा माझ्या तोंडात घेऊ शकले होते. पण थोड्याच वेळात मी तो पूर्ण सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणी त्याच्यावर तुटून पडले. माझे तोंड मी न थांबता एक सारखे खाली वर करत होते आणि त्याचा सोटा चोकून काढत होते. त्याचा सोटा खूपच कडक आणि प्रचंड मोठा झाला होता. तो पण खूप बेभान झाला होता.

त्याला पण आता आवरणे कठीण होऊन बसले होते. त्याने मला बाजूला केले आणि मला खाली झोपवले.
माझे दोन्ही पाय त्याने बाजूला केले तो माझ्या योनिवरून त्याच्या सोटा हळू हळू करत फिरवू लागला. बघता बघता त्याने तो सोटा कचकन माझ्या योनीत कोंबला आणि त्याच बरोबर त्याची कंबर तो जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागला.

प्रचंड वेगाने त्याची कंबर तो मागे पुढे करत होता आणि माझी योनी ठोकून काढत होता. खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मग त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही  रोजच हि मजा करू लागलो होतो.

इतके दिवस मी माझ्या शरीराला कोणालाच हात लावून दिला नव्हता. पण त्याला बघून मात्र मी पुरी वेडी झाली होते आणि त्यामुळेच तर मी स्वतःहून त्याच्याकडून ठोकून  घेतले होते. तो तर आता कायमचाच इकडे आला होता आणि त्यामुळे माझी तर घराच्या घरी संभोगाची सोय झाली होती आणि आज देखील त्याचा आनंद घेत आहे.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!